Algemene Voorwaarden

Door in te schrijven voor één van onze cursussen, workshops of masterclasses gaat de cursist met Stoelmassage Instituut Nederland (hierna te noemen: SI|Nederland) een overeenkomst aan.

Hierbij horen afspraken zodat duidelijk is wat we van elkaar mogen verwachten.

Door de inschrijving geef de cursist aan deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

 

Toelating

Er gelden geen toelatingseisen. Een goede motivatie en studiehouding zijn belangrijker.

 

Overeenkomst

Wanneer SI|Nederland jouw aanmelding heeft ontvangen, is er sprake van een voorlopige inschrijving.
De inschrijving is definitief wanneer:

 • SI|Nederland deze inschrijving aan jou heeft bevestigd én
 • Het volledige cursusgeld door SI|Nederland is ontvangen, inclusief eventuele bijkomende kosten voor inschrijving, cursusmateriaal etc.

Na inschrijving heeft de cursist 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode (maar uiterlijk tot de start van de cursus) kan de cursist kosteloos annuleren.

Inschrijving gebeurt op basis van volgorde van aanmelding.

 

Financiële verplichtingen

Betaling van het cursusgeld moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaatsvinden en vóór aanvang van de cursus.

Wanneer het cursusgeld niet tijdig bij SI|Nederland is ontvangen, zal de cursist niet worden toegelaten tot de cursus.

De cursist is verantwoordelijk voor de (tijdige) betaling van het cursusgeld, ook als een derde het cursusgeld zal betalen. 

 

Annulering

SI|Nederland heeft het recht om een cursus te annuleren bij onvoldoende deelnemers. Het reeds betaalde cursusgeld zal dan binnen 30 dagen worden teruggestort.

Wanneer een cursist één of meerdere cursusdagen niet kan bijwonen, zal het cursusgeld niet worden gerestitueerd.

Indien de cursist niet aanwezig kan zijn, moet dit voor aanvang van de cursus telefonisch of per email worden medegedeeld aan SI|Nederland.

Verzuim van cursusdagen kan invloed hebben op de beoordeling voor toekenning van het certificaat.

 

Door overmacht niet gevolgde, maar wel betaalde cursusdagen mogen binnen 1 jaar worden ingehaald. In dat geval geldt het lesgeld ten tijde van de inhaalcursus. Tevens kunnen er EUR 30 administratiekosten in rekening worden gebracht.

SI|Nederland is bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien de belangen van SI|Nederland worden geschaad of bij onbehoorlijk gedrag van de cursist. Eventuele financiële verplichtingen jegens SI|Nederland blijven bestaan.

 

Annulering voor aanvang van de cursus door de cursist

Indien een cursist voor aanvang van de cursus wenst te annuleren, worden kosten in rekening gebracht:

 • Eventuele inschrijfkosten
 • Eventuele kosten voor aanschaf van studiemateriaal
 • Cursusgeld:
  • o Bij afmelding binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus: 100%
   o Bij afmelding binnen 1-2 weken voor aanvang van de cursus: 50%
   o Bij afmelding binnen 3-4 weken voor aanvang van de cursus: 25%
   o Bij afmelding 4 weken of meer voor aanvang: 5 % met een minimum van € 30 administratiekosten

 

Gevallen waarin dit artikel niet voorziet, moeten schriftelijk of per email aan SI|Nederland worden voorgelegd. In deze gevallen zal SI|Nederland in alle redelijkheid een oplossing voorstellen.

 

Eigendom

Lesmateriaal wordt eigendom van de cursist indien het cursusgeld volledig is betaald.

Het auteursrecht en eigendomsrecht blijven bij SI|Nederland.

Het is niet toegestaan om het lesmateriaal te gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van SI|Nederland.

In geval van overtreding van dit artikel geldt er een boete van EUR 1.000,-- per dag voor elke overtreding, onverminderd de overige rechten.

 

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door SI|Nederland.

SI|Nederland voert de administratie conform de wet op de persoonsbescherming.

 

Aansprakelijkheid

Wijzigingen in inhoud en opzet van de cursus kunnen plaatsvinden.

SI|Nederland is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist.

 

Klachten

Klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij SI|Nederland. Dit dient te gebeuren binnen 14 dagen na ontdekking hiervan, maar uiterlijk 60 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

Deze klacht moet zo gedetailleerd mogelijk worden omschreven zodat SI|Nederland hierop adequaat kan reageren.

 

Toepasselijk recht en voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen SI|Nederland en de cursist is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.